WATERSPORTVERENIGING GRIETE

GRIETE 20 4543 PG Zaamslag

Huishoudelijk Reglement

Artikel 01

Verkrijging van het lidmaatschap.
De aanmelding tot lid van de vereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris of bij een der bestuursleden op het daarvoor bestemde formulier. Het bestuur beslist omtrent de toelating.

Artikel 02

Ieder lid, zoals genoemd in artikel 03 van de statuten, waaronder mede begrepen zij die als donateur, jeugdlid en/of ereleden op de een of andere wijze aan het verenigingsleven deelnemen, worden; met inachtneming van hetgeen daarover wordt bepaald in artikel 04 van de statuten, geacht bekend te zijn met de inhoud van de statuten en de daarbij behorende reglementen en zich aan de bepalingen daarvan te onderwerpen. De termijn voor bezwaar daartegen, middels schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, is vastgesteld op 4 weken, hetzij na ontvangst van de statuten na aanmelding, hetzij na de ontvangst van de statuten na wijziging. Na het verstrijken van genoemde termijn, zonder kennisgeving van bezwaar, wordt het lid, donateur of erelid geacht akkoord te zijn gegaan met voornoemde bepalingen,

Artikel 03

De contributie voor de leden als genoemd in artikel 03 lid l van de statuten bedraagt vijfentwintig euro per jaar. De contributie dient te zijn voldaan op ten laatste 31 januari van het desbetreffende verenigingsjaar. De havengelden dienen door de leden bootbezitters eveneens te worden voldaan op ten laatste 31 januari van het desbetreffende verenigingsjaar. Hetgeen onder havengelden dient te worden volstaan, is nader gespecificeerd in artikel 05 van het havenreglement. De verplichting tot tijdige betaling is in de statuten vastgelegd onder het vierde lid van artikel 08.

Artikel 04

De contributies en havengelden worden door de penningmeester of diens vervanger ( een bestuurslid) geïnd, en wel voor of ten laatste op 31 januari van het desbetreffende verenigingsjaar. In principe dient betaling van genoemde gelden te geschieden door middel van bank- of giro-overschrijving. Indien dat niet mogelijk is, zulks ter beoordeling van de penningmeester, kan betaling ook op andere wijze geschieden. Een ieder die een bijdrage verschuldigd is uit hoofde van contributie en/of havengelden ontvangt daartoe ruimschoots voor de vastgelegde termijn van 31 Januari een schriftelijk verzoek. Een lid dat aan zijn bovengenoemde verplichtingen niet voldoet, wordt door de penningmeester slechts eenmaal aangemaand met het verzoek binnen veertien dagen na aanmaning alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen Blijkt alsdan wederom geen betaling ontvangen te zijn, stelt de penningmeester daarvan het bestuur in kennis. Het bestuur heeft de bevoegdheid die maatregelen te nemen, die zij passend acht waaronder een royement zoals vastgelegd in artikel 6 lid l d van de statuten.

Artikel 05

Ieder lid en zij die toegelaten worden tot de vereniging, alsmede de door hen ge- introduceerde personen en/of huisdieren zijn verantwoordelijk voor schade daardoor toegebracht aan eigendommen van de vereniging, van leden of van derden. Onder schade wordt in dit verband tevens verstaan zodanige gedragingen die kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstelling. Leden die in opdracht van en in overleg met het bestuur werkzaamheden verrichten, zijn slechts dan persoonlijk aansprakelijk voor de daaruit ontstane schade, indien die schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid. Indien aan het bestuur over het lid omstandigheden bekend zijn, die naar het oordeel van het bestuur een risico vormen voor bepaalde uit te voeren werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de gezondheidstoestand van het desbetreffende lid zal het bestuur het lid verdoeken daaromtrent zijn arts te consulteren. Het bestuur kan dan, ofwel de werkzaamheden verbieden, ofwel verlangen dat het lid een verklaring ondertekent, waarbij hij verklaart, dat de arts geen bezwaar heeft en dat het lid de werkzaamheden voor eigen risico en algehele eigen aansprakelijkheid zal uitvoeren.

Artikel 06

De havenmeesters hebben uit hoofde van hun functie het recht om personen, die zich op het terrein van de vereniging onwelvoeglijk gedragen, of die daar naar hun oordeel ongewenst aanwezig zijn, te doen verwijderen. Bij afwezigheid van de havenmeesters zal een aanwezig bestuurslid deze taak op zich nemen.

Artikel 07

De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van eigendommen van leden of van derden.

Artikel 08

Ieder lid ontvangt een gratis exemplaar van de statuten en reglementen. Meerdere exemplaren kunnen tegen betaling van zeven euro vijftig per stuk bij de secretaris worden verkregen.

Artikel 09

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongelukken in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van eigendommen van de vereniging.

Artikel 10

Het algemeen bestuur zorgt voor het aanschaffen en het onderhoud van het materieel, zoals dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de vereniging, een en ander op de wijze zoals dat in de regels omtrent besluitvorming in de statuten is vastgelegd.

Artikel 11

De ledenbootsbezitters, alsmede zij, die zich als zodanig laten registreren, hebben, voor zover zij hebben voldaan aan de voor registratie geldende financiële verplichtingen, recht op een ligplaats in de haven van de vereniging. De toewijzing en verdeling van de ligplaatsen geschieden door het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 05 lid 2 en lid 3 en artikel 14 lid 3 van de statuten. Bij deze toewijzing neemt het bestuur de volgende regels in acht
a. de volgorde van aanmelding als lid bootbezitter
b. lengte- en breedtematen van het vaartuig,
c. omstandigheden, die in redelijkheid en billijkheid vereisen dat van de volgorderegel moet worden afgeweken. Ruilen van ledenbootsbezitters is in principe toegestaan, mits het bestuur hiervan in kennis wordt gesteld en naar het oordeel van het bestuur zulks aan de positie van de vaartuigen van de andere ledenbootsbezitters geen schade berokkent. Het bestuur heeft de bevoegdheid, indien naar haar oordeel de omstandigheden zulks wenselijk maken de boten te verplaatsen ofte laten verplaatsen o.a. voor onderhoudswerken in de haven.

Artikel 12
lid a-
De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door de voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergadering en voor het democratisch verloop ervan Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en er voor te zorgen dat ieder lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening naar voren te brengen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan tweemaal het woord te geven over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zo nodig verdagen of schorsen. Indien de voorzitter meent dat aan een bepaald onderwerp voldoende aandacht is besteed, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming, cq bespreking van het volgende onderwerp van de agenda.
lid b-
De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering der vergaderingen. Tevens verzorgt hij de correspondentie en het beheer van het archief.
lid c-
Commissieleden en bestuursleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht.
lid d-
Van alle tot de vereniging toegelaten leden, daaronder begrepen ereleden en donateurs wordt verwacht dat zij tijdens hun verblijf in de kantine en/of bij gelegenheden, welke door de vereniging elders georganiseerd worden zich persoonlijk inzetten voor de goede sfeer en het behoud van de goede naam van de vereniging. Dn houdt onder meer in, dat persoonlijke kwesties tussen de leden onderling,alsmede klachten ten aanzien van het bestuur of door haar aangewezen leden niet publiekelijk worden uitgedragen. Het staat een ieder vrij zich met zodanige klachten, voorstellen en suggesties schriftelijk aan het bestuur te wenden, behoudens die zaken die direct onder verantwoordelijkheid van de havenmeester vallen en die zo nodig met hem persoonlijk besproken kunnen worden.
Artikel 13

De penningmeester of diens vervanger is niet aansprakelijk voor de in kas of onder zijn beheer zijnde gelden in geval van brand en/of diefstal.

Artikel 14

Het bestuur heeft het recht die aankopen te doen welke in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn tot een bedrag van maximaal tweeduizend euro zonder hierbij de toestemming te behoeven van de algemene vergadering.

Artikel 15
Lid a-
Ieder lid bootbezitter is verplicht minimaal twee dagen per jaar te werken voor de vereniging. De toewijzing der werkzaamheden en aanwijzing van de desbetreffende leden wordt door passend overleg geregeld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij die weigeren geheel of gedeeltelijk aan deze verplichting te voldoen; zullen worden bestraft met een geldboete van honderdvijftien euro. Het betreffende lid zal daartoe van het bestuur een schrijven ontvangen, waarin aan hem de genoemde boete zal worden opgelegd en hem tevens de termijn wordt medegedeeld, binnen dewelke het bedrag aan de vereniging dient te zijn betaald. Afhankelijk van de reden van weigering kan het bestuur oordelen, dat het nemen van maatregelen, zoals omschreven, niet noodzakelijk is. Is het bestuur van mening dat het desbetreffende lid zijn verplichtingen niet nakomt om geen andere reden dan gemakzucht of zich met de genoemde boete van zijn verplichtingen meent te kunnen vrijkopen, kan het besluiten om het lid te royeren. In zo’n geval bevrijdt deze maatregel het lid niet van zijn financiële verplichtingen voor het lopende verenigingsjaar, onder welke verplichtingen mede wordt begrepen de opgelegde boete. Het bestuur kan een zelfde besluit nemen indien blijkt, dat het lid de hem opgelegde boete niet op tijd betaalt. Bij royement vervalt het recht op een ligplaats.
lid b-
Bij de grote jaarlijkse vergadering roept het bestuur de leden op zich op vrijwillige basis aan te melden voor bepaalde werkzaamheden waaronder onder meer de kantinediensten. De leden die zich opgeven, verzorgen gedurende nader overeen te komen weekenden de kantinedienst die past bij een verantwoordelijk beheer. Dat houdt in dat de desbetreffende kantinebeheerder zich persoonlijk onthoudt van het nuttigen van alcoholhoudende dranken, dan wel zich zeer in acht neemt bij een uitermate bescheiden gebruik daarvan, zodat een correcte afrekening van de door de leden genuttigde dranken zoveel mogelijk gewaarborgd is.
lid c-
Het functioneren van de vereniging is in sterke mate afhankelijk van het vertrouwen dat zij stelt in de toezeggingen van de leden, hetzij voor door het bestuur aangezegde werkzaamheden, hetzij voor vrijwillig opgegeven werkzaamheden, leder lid, dat zonder behoorlijke reden daartoe zijn verplichtingen en/of toezeggingen aan de vereniging niet nakomt, dient rekening te houden met sancties van zijde van het bestuur.
Artikel 16

Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden gemaakt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden. De algemene vergadering dient daaraan haar goedkeuring te verlenen met tenminste twee derde van het ledenaantal.

Artikel 17

Alle leden en donateurs en hun respectievelijke huisgenoten hebben het recht de terreinen van de vereniging te betreden. Zij kunnen dan gebruik maken van de aanwezige faciliteiten. Tevens hebben zij recht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen.

Artikel 18

Leden van erkende watersportverenigingen, als zodanig door WSV De Griete uitgenodigd mogen eveneens gebruik maken van de aanwezige faciliteiten, alsmede deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen.

Artikel 19

De vereniging heeft in een apart havenreglement, als onderdeel van de statuten en het huishoudelijk reglement, nadere regels uitgewerkt die de haven- en bootactiviteiten zo ruim mogelijk beschrijven. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement, als ook het havenreglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.Havenreglement

Artikel 01

Dit havenreglement is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 vanhet huishoudelijk reglement en de bepalingen van dit reglement zijn bindend voor alle toegetreden leden.

Artikel 02

Het bestuur benoemt één of twee havenmeesters en dit voor onbepaalde tijd. De havenmeester is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 03

De havenmeester dient al die maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn voor de veiligheid, orde en goede sfeer in de haven. Hij ziet toe op de naleving daarvan. Het behoort onder meer tot zijn taak:
a. Toezicht te houden op een goed geordende haven, steigers, dammen en kade.
b. Te controleren of de vaartuigen volgens voorschrift zijn afgemeerd.
c. Eventueel behulpzaam te zijn bij het afmeren en bij het in- en uitvaren van de vaartuigen middels adviezen en aanwijzingen.
d. Tijdelijke ligplaatsen aan bezoekers toe te wijzen en de liggelden daarvoor te innen.
e. Het treffen van veiligheidsmaatregelen, wanneer slecht weer of ander onheil daarvoor aanleiding geeft.
d. Het nemen van passende maatregelen, indien naar zijn oordeel leden en/ofderden de sfeer in de haven en dus het aanzien van de vereniging schaden.
g. Al die maatregelen te treffen die hij binnen de hem toegewezen verantwoordelijkheid noodzakelijk acht.
Aanwijzingen van de havenmeesters dienen zonder mankeren te worden opgevolgd. Indien de aanwijzing van de havenmeester een opdracht aan een van de ledenbootbezitters inhoudt lot het nemen van maatregelen, die in ernstige mate de veiligheid van het vaartuig en/of de haven betreffen, kan hij aan de uitvoering van die opdracht een termijn stellen. Bij niet-nakoming van deze maatregel licht de havenmeester het bestuur in, dat alsdan passende maatregelen zal treffen.

Artikel 04

De toewijzing en verdeling der ligplaatsen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van het huishoudelijk reglement. De leden bootbezitters kunnen hun rechten op de hen toegewezen ligplaatsen niet eerder verwerven, dan nadat zij voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen en bewijs van verzekering, zoals nader gespecificeerd in artikel 5 en artikel 8 van dit reglement.

Artikel 05

Leden die in aanmerking wensen te komen voor een vaste ligplaats in de haven dienen aan de volgende financiële verplichtingen te hebben voldaan:
a. Betaling van het entreegeld ten bedrage van honderdvijfentwintig euro.
b. Betaling van contributie ten bedrage van vijfentwintig euro per jaar.
c. Betaling van het liggeld, lidgeld, water en elektra ten bedrage van driehonderdvijfentwintig euro.
d. Betaling van vierhonderd euro liggeld tijdens eerste jaar (proefjaar)

Artikel 06

De eigenaar of verantwoordelijke persoon voor een toegewezen ligplaats is verplicht zijn financiële verplichtingen te voldoen vóór 31 januari van het betreffende verenigingsjaar. Bij niet-nakoming van deze verplichting is het bestuur gerechtigd die maatregelen te nemen die zij passend acht.

Artikel 07

ieder lid dat met zijn vaartuig een vaste ligplaats heeft en voornemens is een andere boot te kopen, dan wel te bouwen, dient het bestuur schriftelijk op de hoogte te stellen van de nieuwe lengte- en breedtematen, die dat vaartuig zal krijgen. Op basis van die gegevens zal het bestuur beslissen of het nieuwe vaartuig kan worden toegelaten dan wel zal worden geweigerd.

Artikel 08
lid a-
Alle vaartuigen welke een ligplaats kiezen in de haven dienen tenminste w.a.-verzekerd te zijn. Ledenbootbezitters dienen een kopie van hun verzekeringsbewijs (polis)en jaarlijks op de vervaldag een bewijs van betaling aan het secretariaat ter beschikking te stellen. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan vaartuigen en toebehoren van leden en derden ontstaan op welke wijze dan ook. Evenmin is de verenging aansprakelijk voor diefstal welke plaatsvindt in de haven of de omliggende terreinen. De eigenaar van een vaartuig dat ligplaats heeft gekozen in de haven ligt daar geheel en al voor eigen risico, Hij is wel aansprakelijk voor alle schade door zijn vaartuig en/of toedoen van zijn personeel of’ mede opvarenden veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging, leden van de vereniging, haar bezoekers alsmede aan eigendommen van Rijkswaterstaat en/of het Waterschap.
Lid b-
Hij die de haven in- en/of uitvaart onder weersomstandigheden die redelijkerwijs voor veilig varen niet verantwoord zijn, kan, tenzij zich een noodsituatie voordoet die zulks noodzakelijk maakt, op persoonlijke titel worden aangesproken de daardoor ontstane schade aan derden te vergoeden. Onder schade aan derden wordt in dit geval verslaan schade aan boten van andere leden of eigendommen van de vereniging of aan goederen die onder haar beheer, cq verantwoording vallen. De vereniging is dan ook slechts verantwoordelijk voor zover die schade niet aan opzet of bewuste roekeloosheid is te wijten en voor zover zij op grond van wettelijke regels daartoe gehouden is.
Artikel 09

Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige reglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening zijn van het betreffende lid, dat in gebreke bleef de betreffende vordering geheel te voldoen.

Artikel 10

Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen die eigenaren een van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. Ieder der mede-eigenaren Is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel of gedeelte van iedere vordering die de vereniging tegenover de aangewezen verantwoordelijk eigenaar heen.

Artikel 11

Indien een lidbootbezitter dat recht heeft op een ligplaats in de haven zijn vaartuig verkoopt, gaat het recht op deze ligplaats niet over op de koper. Indien de koper zulks wenst kan hij het recht op een ligplaats verkrijgen volgens de regels en voorwaarden zoals in de statuten neergelegd.

Artikel 12
Het is verboden:
a. Vuilnis van welke aard dan ook in de havens of op de steigers of terreinen te deponeren.
b. Olie, oliehoudend water e.d. in de haven te lozen.
c. Ligplaats te kiezen op andere dan door hel bestuur of havenmeester aangewe­zen plaatsen.
d. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties of deze geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
e. Stenen uit de kade of dammen los te maken en in de haven te deponeren.
f. In het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten waarbij overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het ontstaan van ontploffingen of brand, een en ander ter beoordeling van het bestuur en/of havenmeester.
g. Reparaties te verrichten of te doen verrichten aan gasinstallaties of brandstof­tanks, voordat de gastank verwijderd is of de brandstoftank ontgast is.
h. Bij het gebruik van een stroomaggregaat van de vereniging hierop toestellen aan te sluiten met een vermogen meer dan 2500 W.
i. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
j. Huisdieren los te laten lopen op de steigeren in de kantine.
k. De orde te verstoren in en bij de haven door rumoer of aanstootgevende uitlatingen
l. In de haven:
1e- De plankzeilsport te bedrijven.
2e- Harder te varen dan 5 km per uur
m. Aan de steigers of onderdelen daarvan al dan niet complete autobanden of gelijksoortig materiaal te bevestigen.
n.Te handelen in strijd met de volgens de wet geldende milieubepalingen.
o. Las en slijpwerkzaamheden zijn verboden in de haven behalve onderhoudswerken aan de steigers.
Artikel 13
Het is verplicht:
a.iedere bootbezitter is verplicht er voor te zorgen dat zijn vaartuig deugdelijk gemeerd ligt en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers en palen. Indien het voor het afmeren of verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk vast te maken. Elk vaartuig behoort met de nodige landvasten en stootwillen te zijn uitgerust. Deze dienen de juiste afmetingen te hebben en in goede staat te verkeren. Bij in gebreken blijven hiervan wordt hierin voorzien op kosten van de betrokkene.
b.iedere eigenaar bootbezitter is verplicht er voor te zorgen dat zich steeds een goed werkend wettelijk voorgeschreven blusapparaat aan boord bevindt.
c.Ieder bootbezitter is verplicht bij het kiezen of verlaten van de ligplaats de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
d.Wanneer een bootbezitter met zijn vaartuig de haven drie dagen of langer verlaat is hij verplicht dit aan de havenmeester te melden met opgave van de vermoedelijke tijd van terugkomst.
Artikel 14

Bij het gebruik van materialen of eigendommen van de vereniging is toestemming vereist van het bestuur of de havenmeester. Het gebruik vangenoemde materialen of eigendommen geschiedt geheel en al voor eigen risico en aansprakelijkheid.

Artikel 15

De haven in- en uitzeilen mag alleen geschieden wanneer de windrichting en weersomstandigheden zodanig zijn dat daardoor geen gevaar voor aanvaring van schepen of steigers ontstaat.

Artikel 16

Het op de kade parkeren is toegestaan, mits daarvoor door het Waterschap de voor parkeren vereiste vrijstelling is afgegeven. Het bestuur staat toe dat, voor zover daartegen van officiële zijde geen bezwaar wordt gemaakt, haar leden en/of bezoekers die in zoverre gehandicapt zijn, dat in redelijkheid een tocht over de dijk niet verlangd kan worden, per auto naar de kade vervoerd mogen worden.

Artikel 17

Bij overtredingen van dit reglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur en/of de havenmeester de bevoegdheid de betreffende leden en/of bezoekers de toegang tot de haven te ontzeggen. Voor het geval het bestuur van mening is dat, gezien de ernst van de situatie, daar aanleiding toe bestaat, kan zij eveneens beslissen dat het recht op een ligplaats voor het betreffende lid vervalt, onder voorwaarden welke alsdan aan het lid zullen worden medegedeeld.

Artikel 18

Ieder lid – bootbezitter is verplicht minimaal twee dagen per jaar te werken voor de vereniging in opdracht van het bestuur dat de werkzaamheden daarvoor vaststellen. Het bestuur of de daarvoor door haar aangewezen personen controleren zowel de aanwezigheid van de leden, alsook het resultaat van de werkzaamheden. Bij het voornemen tot eigen werkzaamheden van een lid dat onder deze regelgeving valt, dient dit lid het bestuur daarvan tenminste drie dagen op voorhand te verwittigen.

Artikel 19

Alle leden zijn verplicht het bestuur en de havenmeesters zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de haven te bevorderen.

Artikel 20

Geschillen welke ontstaan met betrekking tot het beheer van de haven kunnen binnen tien dagen na ontstaan van dat geschil worden voorgelegd aan het bestuur. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Het bestuur zal zo snel mogelijk over het geschil oordelen. De beslissing van het bestuur kan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de orde worden gesteld, indien het betreffende lid daarom verzoekt. Zolang echter de ledenvergadering nog niet heeft beslist, behoudt de beslissing van het bestuur zijn geldigheid.

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Naar boven